മുകളിൽ
  • 300739103_hos

കമ്പനി ചരിത്രം

കമ്പനി ചരിത്രം

ചരിത്രം

2013-ൽ HMKN സ്ഥാപിതമായി.ചെറുകിട, ഇടത്തരം പൊതു ആശുപത്രികളുമായും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുമായും സഹകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ബിസിനസ്സ്, കൂടാതെ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉപഭോഗവസ്തുക്കളുടെയും വിതരണക്കാരനായിരുന്നു.

2014-ൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആഭ്യന്തര ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ച് സംയുക്തമായി ഗവേഷണം നടത്താനും വികസിപ്പിക്കാനും മെറ്റീരിയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് നിർമ്മിക്കാനും ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുക.

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുമായി 2015-ൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം R&D വകുപ്പ് സജ്ജമാക്കുക.

2016-ൽ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ, അണുനശീകരണ സംരക്ഷണ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ നൽകിയ മൂന്ന് മികച്ച ആശുപത്രികളുടെ ഉപകരണങ്ങളും ഉപഭോഗവസ്തുക്കളും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

2018-ൽ റീട്ടെയിൽ ഫാർമസികൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ തുടങ്ങിയ മൂന്നാം ടെർമിനലുകളുമായി സഹകരിച്ച് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും അണുനശീകരണവും സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലഭ്യമാക്കി.

2020-ൽ COVID-19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനാൽ, ഞങ്ങൾ സ്‌കൂളുകൾക്കും കിന്റർഗാർട്ടനുകൾക്കും സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കും വൻകിട സംരംഭങ്ങൾക്കും അണുനശീകരണവും പകർച്ചവ്യാധി വിരുദ്ധ സപ്ലൈകളും നൽകാൻ തുടങ്ങി;വിദേശ വ്യാപാര ബിസിനസ്സ് ഓഫ്‌ലൈനിൽ നിന്ന് ഓൺ‌ലൈനിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, രണ്ടും ദ്വിമുഖ രീതിയിൽ.